œ Operation Education: een lerende organisatie, volop in beweging – terugblik en vooruitblik

Eind van het jaar, tijd voor reflectie. Een terugblik op 2014 maar eigenlijk een terugblik op de afgelopen 2,5 jaar sinds de start van œ Operation Education. En plannen en voorproefjes: een Education Warehouse, een nationale onderwijsdag, het freedomlab en meer.

Dit vind je in dit blog:

Waarom œ Operation Education begon

œ Operation Education begon in september 2012 met een TED talk van mij. De vele duizenden reacties en interacties die daarop volgden hebben ervoor gezorgd dat het verhaal en œ Operation Education niet meer van mij alleen is – maar van vele duizenden mensen samen. En het gezamenlijke verhaal is dankzij al die ontmoetingen steeds verder verdiept, verbreed, aangescherpt en doorontwikkeld. Maar er is vooral gecreëerd: nieuwe netwerken, boeken, platforms, initiatieven, organisaties, studio’s, samenwerkingsverbanden, inzichten en ga zo maar door.

œ Operation Education wil de beweging, zelfs de transitie, van het onderwijssysteem versnellen. Van een systeem dat in de basis iedereen langs dezelfde lat legt, naar een systeem dat faciliteert dat iedereen tot volle bloei kan komen.

Deze transitie is al jaren bezig en al niet meer te stoppen, maar het gaat nog langzaam. Ik – en al die andere mensen die samen met mij œ Operation Education vormen – wil de transitie versnellen, verbreden en verdiepen. En ik wil dat deze verandering gedragen wordt door de gehele samenleving.

Hoe doe ik dit? Ik doe het samen. Met andere mensen. We verbinden, versterken en maken zichtbaar. We maken voor iedereen zichtbaar wie en wat er is: de mensen, de kennis over leren en ontwikkelen en de goede voorbeelden die bewijzen dat het kan. Daarnaast stellen we fundamentele vragen, vooral over het ‘waarom’: waarom doen we de dingen zoals we ze doen, is dat nog logisch, kan het anders? De meest fundamentele vraag is de meest belangrijke en vormt de basis van alles wat we creëren: wat is het doel van onderwijs?

Er zijn netwerken en organisaties die een soortgelijke visie delen en hetzelfde doel nastreven. Om de beweging daadwerkelijk te versnellen zouden er nog wel tien van dit soort organisaties moeten ontstaan, elk met een eigen DNA, persoonlijkheid, achterban en invulling.

œ Operation Education bouwt infrastructuur om context en voeding te geven aan het verbinden, versterken en zichtbaar maken van al deze netwerken: fysieke infrastructuur, in de vorm van fysieke locaties en netwerken en bijvoorbeeld boeken, en digitale infrastructuur, zoals platforms, intranetten, websites.

De manier waarop œ Operation Education werkt

œ Operation Education is geen organisatie die voorschrijft hoe het onderwijs er uit moet zien. Naast het feit dat niemand precies weet hoe de toekomst – en dus een bijpassend onderwijssysteem – er uit zou moeten zien, hebben we in Nederland de vrijheid van onderwijs in de grondwet verankerd. Dat is een groot goed. Ik vind vooral dat iedereen die vorm van onderwijs moet kiezen die past bij de eigen visie op leren en ontwikkelen. Als je er maar goed over na hebt gedacht.

Wat œ Operation Education wel wil, is laten zien welke bewegingen er zijn in de maatschappij. Welke vormen van onderwijs er zijn die passen bij wat inmiddels bekend is over hoe leren en ontwikkelen werkt. Onderwijsvormen die laten zien hoe het ook kan.  œ Operation Education wil ruimte maken in het systeem voor dergelijke vormen van leren en ontwikkelen – zowel in ons mentale systeem (de gewoonte) als in het systeem van wetten, regels en interpretatie van die regels.

Vooral de gewoonte houdt de noodzakelijke ontwikkeling van het onderwijssysteem tegen. We zijn zo gewend het zo te doen dat we nauwelijks meer nadenken over het waarom. Je herkent het vast wel bij jezelf en bij anderen: pas als je de waarom-vragen gaat stellen, bedenk je hoeveel gewoonte er in je systeem is geslopen. En pas als je je dat realiseert, kun je in beweging komen en andere keuzes maken.

We zijn fan van Theory U. Die  theorie zegt dat als je vanaf een punt A naar een (onbekend) punt B in de toekomst wilt bewegen, je eerst (op zijn minst in gedachten) alle ingesleten patronen moet loslaten, om met een frisse blik te kunnen kijken. De meest fundamentele vragen (Wat wil ik? Wat is nodig?) effenen de weg om weer te bouwen. Als je hier meer over wilt lezen, zie https://www.presencing.com/presencing

Perspectief: 100 jaar

Kinderen die nu geboren worden, hebben volgens diverse onderzoeken al een levensverwachting van 100 jaar. Wat betekent het om 100 jaar te leven in een samenleving die steeds sneller verandert? Wat is dan belangrijk om te leren? En wat is daarin de rol en het doel van onderwijs? Dit is de basisvraag die ik mezelf telkens weer stel – en waaraan we volgens mij alles wat we doen moeten toetsen.

Er wordt mij en anderen van œ Operation Education wel eens gevraagd of we ons richten op een bepaald deel van het onderwijsveld – het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, of andere onderwijsvelden. Deze vraag toont vooral dat de vragensteller denkt vanuit het systeem zoals het nu is. Als je echter uitzoomt naar het brede perspectief, waar we naartoe willen, dan is dat het perspectief van een leven lang leren. Dat leren begint op de dag van je geboorte (zelfs al daarvoor) en eindigt op de dag dat je je laatste adem uitblaast. œ Operation Education beperkt zich dus principieel niet tot een deel van het onderwijsveld.

De waarom-gaan-we-naar-school-dag

De afgelopen maanden hebben ik en anderen van œ Operation Education met veel spelers gesproken en zijn we gezamenlijk opgetrokken. Van leerkrachten, ouders en leerlingen tot bestuurders, politici en andere beslissingnemers.

Telkens weer viel ons allemaal het onbegrip tussen de partijen op. Op scholen merkten we dat ouders bepaalde verwachtingen hebben van leerkrachten (“ze snappen mijn kind niet, waarom kunnen ze nou niet gewoon…”). Leerkrachten voelen zich onbegrepen door ouders (“Ze denken dat hun kind …, nou ik weet wel beter – bovendien is er helemaal geen ruimte om… maar dat schijnen ze niet te snappen”), er wordt gewezen naar ‘boven’ (“ze snappen er helemaal niets van in de directie/ ze willen helemaal niet/ ze zijn alleen maar bang voor…”).

Maar als je praat met alle partijen blijkt in de basis iedereen wel hetzelfde te willen: dat ieder kind tot volle bloei kan komen. En wil eenieder die dingen doen die ze voelen dat goed is. Wat zou er toch gebeuren als alle partijen binnen een school echt met elkaar in gesprek zouden gaan over wat eigenlijk de bedoeling is. Als er wederzijds begrip zou zijn voor elkaars wensen? Niet in een 10-minuten gesprek of een maandelijks overleg tussen bestuur en raden, maar een gesprek over het doel van de school, en hoe dat doel gezamenlijk bereikt kan worden?

In onze wildste dromen zien wij voor ons dat elk jaar op 1 september op alle scholen de pennen neer gaan. En dat onder het motto “De scholen zijn weer begonnen, maar waarom eigenlijk?” alle belanghebbenden binnen de school – leerkrachten, leerlingen, ouders, directie, bestuur, raden – een dag lang met elkaar in gesprek gaan over het onderwijs. Wat is belangrijk om te leren als je 100 jaar te leven hebt in een steeds sneller veranderende maatschappij, wat is daarin de rol van onze school? Wat voor soort school willen we zijn? En: hoe bewegen we van de plek waar we nu staan naar die gewenste situatie?

Als je relevante ervaring hebt met een dergelijke dialoog en/of hier een structurele bijdrage aan wilt leveren, horen we het graag!

Poortwachters

Ik verwachtte zelf ook onbegrip. Ik verwachtte dat de knoppendraaiers – de beslissingnemers in de politiek, het bestuur en de diverse bepalende partijen in het onderwijsveld – er niets van zouden snappen. Op de een of andere manier bestond bij mij die perceptie…

De afgelopen maanden heb ik echter met veel van dergelijke beslissingnemers gesproken. Minister Bussemaker, Staatssecretaris Dekker, Tweede Kamerleden (onder wie Anne-Wil Lucas en Karin Straus van VVD, Tanja Jadnanansing van PvdA, Paul van Meenen van D66). Meer voorbeelden? Hoofdinspecteur Primair Onderwijs Arnold Jonk, Raad van Bestuur Cito Jan Wiegers, Directeur Onderwijscoöperatie Annet Kil, Vicevoorzitter CNV Onderwijs Joany Krijt, tot de SLO, VO-raad, Onderwijsraad, ambtenaren bij OCW, wethouders onderwijs enzovoort enzovoort..

Iedereen bleek, tot mijn verbazing, wel degelijk na te denken over de fundamentele vragen in het onderwijs. Iedereen deelde de visie ‘iedereen tot volle bloei’ te delen. Op mijn vraag “maar waarom weet dan niemand dit?” wist niemand het antwoord. Maar mijn vraag “praten jullie hier wel eens met elkaar over?” werd helemaal met glazige ogen beantwoord.

Er is door Staatssecretaris Sander Dekker wel een goede start gemaakt met zijn “Onderwijs2032” – waaraan ik middels een filmpje ook mijn bijdrage heb geleverd. Het gaat echter nog niet ver genoeg om de samenleving te vragen input te geven over het ‘wat’ van het onderwijs en dit vervolgens met een commissie van wijze mensen om te vormen tot een nieuw, breed uit te rollen curriculum. We moeten eerst de waarom-vraag beantwoorden voor we toekomen aan het wat.

Tijd dus voor een nieuwe en eigentijdse invulling van het “Schevenings Beraad” 25 jaar geleden. We zijn er achter de schermen al mee bezig.

100 open vragen

Waarom hebben we jaarklassen? Waarom delen we leerlingen op in ‘hoger’ en ‘lager’? Waarom kennen we het begrip zittenblijvers? Waarom hebben we lange zomervakanties? Allemaal historisch verklaarbaar. Maar is het nog logisch in de wereld van vandaag, gezien de mogelijkheden die de huidige technologie biedt, de wensen van de huidige samenleving en wat we inmiddels weten over leren en ontwikkelen? Kan het anders?

Voor een transitie is het van wezenlijk belang dat iedereen in de samenleving (of in ieder geval een groot en doorslaggevend deel van de bevolking) zich dergelijke vragen stelt en op basis van de gegeven antwoorden gaat handelen. Daarom werken we aan het project ‘100 open vragen’ waarbij we in een vast format (denk aan een soortgelijk format als “next checkt”) dergelijke vragen stellen. De beantwoording gebeurt door experts uit bijvoorbeeld de historische pedagogiek en andere relevante wetenschappen – maar er kan ook door een breder publiek worden meegedacht en geantwoord. Achter de schermen wordt nu een aantal proefafleveringen geschreven. Zodra we tevreden zijn, gaan we met dit format verder in gesprek met een aantal titels die een groot publiek bedienen. Denk aan damesbladen, kindertitels en diepgravende journalistiek. We hopen een combinatie van drie titels te vinden die gezamenlijk dit format gaan brengen. Als je  belangstelling hebt om hier aan bij te dragen, horen we dat graag.

Andere vragen zijn: wie of wat is eigenlijk het onderwijssysteem? Wie zit er aan de knoppen? Waar gaat het geld nu naartoe en waarom? Is dat nog logisch? Kan het anders? Omdat we hier zelf geen antwoord op konden vinden en niemand ons dit kon geven, zijn we op onderzoek uit gegaan – geholpen door de Algemene Rekenkamer. Het idee is dat we een publieke discussie gaan voeren over het onderwijssysteem en de partijen waar nu het geld naartoe gaat. Publiek geld, publieke verantwoording. Dit deel van het project wordt getrokken door Alette Baartmans van Schoolinc. Zodra we zover zijn zullen jullie hier zonder twijfel meer over horen!

Een nieuwe documentaire over het doel van onderwijs?

Zo veel mensen, zo veel antwoorden. Dat wordt duidelijk als je mensen vraagt antwoord te geven op de vraag “Wat is het doel van onderwijs?” Hoe mooi zou het zijn als miljoenen mensen voor zichzelf antwoord geven op deze vraag? Als eerste aanzet hebben we eind augustus een project gelanceerd. Het eerste resultaat is een prachtig boekje waarin 100 mensen antwoord geven op de belangrijkste vraag in het onderwijs, samengesteld door Danae Onderwijsinnovatie. Je kunt het gratis downloaden op www.watishetdoelvanonderwijs.nl – verspreiden mag!

We hebben toen ook een begin gemaakt met een documentaire en een eerste trailer geproduceerd. Maar we merkten dat een andere toonzetting en opzet gewenst waren. Alle geleerde lessen meegenomen, is een nieuwe documentaire in de maak – waarin ruim 60 mensen is gevraagd naar hun antwoorden op de vraag “Wat wil je (of wat had je willen) leren op school? Wat is het doel van onderwijs?”. Het camerawerk en de productie zijn in handen van leerlingen, onder leiding van Xander Beks van TGLE. Binnenkort volgt de eerste ruwe montage, we hopen dit voorjaar een finale versie te hebben waar we allemaal heel erg blij mee zijn en die een mooi effect zal hebben.

Onderwijsheldenboek & Education Warehouse

Zodra mensen beseffen dat het onderwijs anders kan, rijst de vraag: maar hoe dan? Dit is het moment waarop de vele goede voorbeelden die ons land (en onze wereld) rijk is, naar voren moeten komen.

En er zijn er zo veel. Maar in de keuze van de doorsnee ouder, leerling of leerkracht wordt ze niet of nauwelijks meegenomen. Zo jammer! Wat zou er toch gebeuren als de scholen en leeromgevingen die het anders aanpakken en daarmee geweldige resultaten halen – zowel op factoren die we gewoonlijk toetsen, maar ook op andere vlakken – bij iedereen bekend zouden zijn?

Met dat idee in het achterhoofd hebben we het afgelopen jaar een eerste aanzet gegeven: het Onderwijsheldenboek. In dit boek staan 60 verhalen in speechvorm van mensen die laten zien dat het onderwijs leuker, slimmer en beter kan. Je kunt het in gedrukte vorm bestellen bij online boekwinkels als bol.com en Managementboek maar ook gratis downloaden vanaf www.onderwijsheldenboek.nl

Het boek heeft veel losgemaakt, in positieve en negatieve zin, bij mezelf en bij anderen. Ik heb er veel van geleerd – over hoe uitgevers werken, welke toonzetting passend is – en het heeft geholpen duidelijk te krijgen wat ik en alle andere ambassadeurs van œ Operation Education willen bereiken en op welke manier.

Een van de volgende stappen is een Education Warehouse. Dat is een plek waar je zoekt op bepaalde tags of kernwoorden (bijvoorbeeld locatie, basisonderwijs, leerkrachten, rekenen, speciale thema’s) en goede voorbeelden vindt. Die kun je daar verkrijgen. Net zoals in een warenhuis. Een dergelijke omgeving werkt alleen als deze niet eigendom is van één partij, maar volledig gedragen wordt door een gemeenschap of community. Want de community moet de goede voorbeelden aandragen en van context en reviews voorzien. Eigenlijk moet het eigenaarschap liggen bij de leerlingen. Daarom zijn we een proces begonnen waarin we stapsgewijs toewerken naar een platform dat ontworpen, gebouwd en beheerd wordt door leerlingen – ondersteund door experts met alle relevante achtergronden (inhoudelijk, technisch, procesmatig, enzovoort). Zodra we zo ver zijn hoor je hier meer over.

Dit project wordt getrokken door Marcel Derksen. Heb je belangstelling om een structurele bijdrage te leveren? Mail Marcel!

Kloppend hart: ontmoetingen – en de daar uit volgende plannen

Het begon allemaal met de mensen die zich herkenden in een visie, een verhaal. De meeste reacties kwamen van mensen die zeiden “eindelijk iemand die hetzelfde denkt en voelt, ik dacht dat ik de enige gek was; alleen roepende in de woestijn.” Wat zou er gebeuren als die mensen zich niet meer alleen zouden voelen? Als ze verbonden zijn met al die andere gekken? Als ze niet meer “laat maar” denken, maar “laten we…!” zeggen.

Ik begon met koffiedrinken. Koffiedrinken? Ja. Ik faciliteerde zo ontmoetingen tussen mensen. Nog altijd zijn die ontmoetingen het kloppend hart van de beweging. Want waar mensen met elkaar een waardevolle interactie hebben, wordt niet alleen geleerd, maar ontstaan ook nieuwe initiatieven, acties, soms zelfs nieuwe organisaties. Bijvoorbeeld het Schoolwaardenkompas, de GeenSchool week op het Brandenberg (waarna de hele school weer tot volle bloei is gekomen), de groep “Hoe start ik een school” en Operatie Onderwijs Texel – om er maar een paar te noemen. Overal in het land zijn locale afdelingen ontstaan – naast Utrecht ook in Enschede, Den Bosch, Texel, ‘t Gooi en binnenkort ook in Zeeland en Groningen.

Want dat is waar het om draait: hoe zorgen we ervoor dat mensen elkaar vinden, en met elkaar dingen doen die de boel in beweging brengen. Het gaat in de basis niet om de plannen die ‘wij’ als ‘kernteam’ hebben of die ik heb. Het gaat om wat mensen met elkaar creëren. En de vraag die mij dag en nacht bezighoudt, is hoe we dat proces zo goed mogelijk faciliteren: hoe weten mensen van elkaars bestaan, hoe kunnen ze elkaar ontmoeten. Hoe ondersteun ik de plannen, die uit die ontmoetingen ontstaan zo goed mogelijk zodat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden? Welke infrastructuur is daar voor nodig?

We begonnen ooit met een omgeving op de website van œ Operation Education waar mensen zichzelf ‘op de kaart’ konden zetten. Dat werkte behoorlijk goed – maar bij het overzetten van de ene naar de andere website is een en ander verloren gegaan. Het idee is nog steeds goed, maar de uitvoering moet beter.

We zijn nu bezig met het bouwen van een nieuwe infrastructuur, die hopelijk half januari het levenslicht ziet. We zijn bezig met zowel een plek waar mensen elkaar kunnen vinden, over en door alle bestaande onderwijsnetwerken heen, als met een intranetomgeving waar bestaande en nieuw ontstane (werk)groepen met elkaar kennis en informatie kunnen delen. We zullen alles uitleggen zodra het live is! Erik Visser bouwt de digitale infrastructuur; Simone Haenen faciliteert al sinds de start de fysieke en locale ontmoetingen.

Achter deze link vind je een overzicht met data van de volgende ontmoetingen.

United4Education

Afgelopen jaar is een nieuwe partij ontstaan die de transitie van het onderwijssysteem wil versnellen: United4Education (kortweg U4E). Deze beweging, ontstaan uit onderwijsmensen die reageerden op het kantelaarsinitiatief van Jan Rotmans, bestaat uit mensen met een stevige expertise in en naast de onderwijswereld, en die een flinke achterban vertegenwoordigen. Denk aan Hartger Wassink (onderzoeker, Nivoz/ Het Kind), Jan Fasen en Sjef Drummen (schoolleiders Niekee/Agora/ SOML), Frans Droog (docent, The Crowd), Jelmer Evers (docent Unic, Het Alternatief, Samen Leren, Global Teacher Prize), Rik Seveke (Onderwijsprogramma De Balie), Thieu Besselink (The Learning Lab, De Nederlandse School), Harald Wiggers (directie Liemers College, VO raad, VO content), Mark de Ruijter Groenewold (docent Stad & Esch), Lenette Schuijt (Wat bezielt ons), Sandra Verbruggen (oud-docent, initiatiefnemer van U4E), Leraren met Lef, etc etc. Ook œ Operation Education is vertegenwoordigd via Simone Haenen en mijzelf.

U4E heeft een visie en aanpak die grotendeels in lijn is met œ Operation Education. Daarom ligt het ook voor de hand om gezamenlijk te kijken waar de overeenkomsten liggen en waar de netwerken elkaar aanvullen. Het verbindende element (ook in de naam United) en het feit dat U4E al een groot aantal mensen en netwerken verenigt, maakt het tot een logische stap om mensen die zich willen aansluiten bij de onderwijsbeweging straks bijeen te brengen bij U4E en op die plek het geheel aan onderwijsinnovatie zichtbaar te maken. œ Operation Education zal hiervoor de infrastructuur leveren – zodat het verbinden, versterken en zichtbaar maken daar optimaal kan plaatsvinden.

Meer informatie en aankondigingen hierover tijdens de NOT, eind januari 2015 – en via de website van www.united4education.org (under construction)

Fysieke infrastructuur via Seats2Meet

Al vanaf het begin faciliteert Seats2Meet (S2M) de ontmoetingen van œ. Een waardevolle samenwerking, die ons heeft geholpen te komen waar we nu zijn. We delen een gedachtegoed en een visie op de toekomst, waarin het faciliteren van ontmoetingen leidt tot grote waarde en innovatie. S2M biedt haar grote fysieke infrastructuur aan voor het gehele netwerk van œ en U4E – bijvoorbeeld voor je eigen ontmoetingen. We maken daarbij gebruik van hun sociale overwaarde: als een locatie toch al in gebruik is voor betalende klanten, kan de resterende leegstaande ruimte worden ingezet voor bijvoorbeeld ontmoetingen in het onderwijs. Het netwerk dat van deze vrijstaande ruimtes gebruik maakt, kan weer betalen met sociaal kapitaal: blogposts, mond-op-mondreclame en andere waardevolle zaken die er toe leiden dat er weer meer betalende klanten op S2M afkomen.

Sinds kort hebben we ook de beschikking over de speciale pop-up locatie van Seats2Meet Utrecht, midden in Hoog Catharijne! Een fantastische ‘zichtlocatie’ met maar liefst 2 miljoen passanten per maand, tegenover Invito en Claudia Sträter. Elke dinsdag kunnen we hier terecht. Als jij een geweldig idee hebt wat je hier zou willen uitvoeren, laat het Pauline Fokkelman weten – zij coördineert de programmering van de pop-up locatie.

Studio Education – Freedomlab

Afgelopen najaar, in gesprekken met onder andere kunstenaar Daan Roosegaarde en mede-oprichter Raimo van der Klein van Layar, ontstond het idee om een studio te creëren voor het onderwijs. Een inspirerende plek waar betrokkenen binnen het onderwijsveld (leerkrachten, ouders, leerlingen, bestuurders, politici, etc.) kunnen co-creëren met elkaar en met creatieven, pioniers, ondernemers en anderen die aan de voorhoede van ontwikkelingen in de maatschappij opereren. Een soort laboratorium voor ontwikkelingen in het onderwijs, waar niets onmogelijk is en de stoutste dromen uitgeprobeerd en getest worden.

Het plan kreeg direct bijval; vanuit alle hoeken, ook internationaal. Het blijkt ook dat een goed idee niet alleen komt – op allerlei plekken zijn soortgelijke labs aan het ontstaan. Elke plek kan zijn eigen unieke DNA krijgen en als inspiratie dienen voor de andere plekken.

We zijn ongelofelijk blij dat we per 1 januari met onze eigen studio van start kunnen in het Freedomlab in Amsterdam, vlak achter Artis. Hier zijn al vele ‘edge-workers’ neergestreken: mensen die aan de rand van de ontwikkelingen werken – van experts op het gebied van visualisatie, hersenontwikkeling, Quantified Self, robots, makers en concepting tot onze ‘eigen’ Jelmer Evers. Samen met de reeds aanwezige pioniers binnen het Freedomlab kunnen we geweldige dingen doen op onderwijsgebied. Zodra de tijd rijp is, zullen we meer vertellen over de Studio en de activiteiten!

Presentaties, lezingen en interviews

Via het geven van lezingen en presentaties kom ik op uiteenlopende plekken – van corporate organisaties als Stibbe, KLM, PGGM, Booking.com en Exact via de gemeente Amsterdam en Provincie Gelderland tot inspiratiedagen in het onderwijsveld. Zo was ik afgelopen jaar onder andere bij Marnix Academie, Avans Hogeschool, St Lucas Boxtel, INOS Breda, ROC West Brabant, Openbaar Onderwijs Zwolle, op het congres ‘Toetsen om te leren’ en op diverse andere plekken.

Spreken doe ik graag. Het geeft me de kans om het onderwijsveld te leren kennen en te faciliteren. Maar vooral geeft het de mogelijkheid om meer mensen te inspireren, het verhaal te toetsen en verder aan te scherpen, op veel plekken binnen te kijken en met uiteenlopende mensen in contact te komen.

De geleerde lessen en het verhaal deel ik ook graag met anderen. Als je inspiratie wilt putten uit mijn keynote kun je hier een in hoge kwaliteit gefilmde keynote vinden, en hier de slides downloaden die ik, telkens bijgeschaafd, de afgelopen maanden regelmatig heb gebruikt.

Ik help anderen graag met het verbeteren van hun verhaal. Want iedereen die iets gaafs doet, zou meer dan bekend moeten zijn. Een goede presentatie of pitch helpt daar enorm bij!

In deze bladen en kranten stonden in de afgelopen vier maanden interviews en artikelen over œ Operation Education:

Trouw
NRC (via blendle)
Coverinterview The Optimist (voorheen Ode)
BNR vanaf (10:58)
Bussumsnieuws

Verdienmodel & Sociale overwaarde

Een vraag die mensen (en ook mij) bezighoudt: hoe financieren jullie dit alles? Het antwoord is nog altijd: uit sociale overwaarde. Oftewel uit de tijd en energie die mensen beschikbaar hebben en die ze graag inzetten voor het gezamenlijke doel. Het heeft de beweging puur gemaakt – iedereen die zich inzet doet dit niet voor het geld, maar omdat hij of zij vanuit zijn tenen voelt dat hij iets wil bijdragen. We komen wel aan de grenzen van ons kunnen met puur vrijwillige inzet.

Ik zou dolgraag een aantal mensen duurzaam aan œ Operation Education verbinden – en ze daarvoor willen betalen – zodat ze zich fulltime voor het onderwijs inzetten. Daarvoor hebben we enkele duizenden euro’s per maand nodig.

Tot die tijd help je œ Operation Education en de onderwijsbeweging enorm door deze mensen in te huren voor betaalde klussen, zodat ze hun sociale overwaarde kunnen blijven inzetten. Elke bijdrage is van harte welkom – alsook eenieder die kan helpen om de interesse van organisaties om bij te dragen aan œ om te zetten in contracten en geld op de rekening.

We werken toe naar een verdienmodel dat volledig zelfvoorzienend is – waarmee we onszelf en nieuwe initiatieven kunnen financieren. Het is duidelijk dat bestaande modellen niet zomaar op ons van toepassing zijn, dus zullen we ook nieuwe modellen moeten creëren. Een mooie zoektocht.

œ Operation Education is een Stichting met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) – wat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Mocht je dus nog op zoek zijn naar een goede bestemming van je eigen sociale en financiële overwaarde, denk ook aan ons :-)
Het rekeningnummer van œ Operation Education is NL 72 TRIO 0784756775

Beweging begint bij jezelf

Het klinkt cliché, maar het is zo waar: die maatschappij, dat zijn wij. Wij zijn met zijn allen in staat om een heel systeem in beweging te brengen als wij allemaal per vandaag, en in onze eigen context, beginnen met kleine veranderingen. Met bijvoorbeeld het maken van andere (school)keuzes, het aannemen van een andere houding. Met het starten van een initiatief, het schrijven van een blogpost. Met het praten met anderen.

Nou is dat altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Wij allemaal hebben bij œ Operation Education de afgelopen tijd een persoonlijke transitie doorgemaakt. Ik ook. Het is niet altijd makkelijk om jezelf tegen te komen en dankzij een emotionele ontlading of stevige feedback van anderen te merken dat je bepaalde gedragingen nog in je systeem hebt – zelfs als je dat duidelijk niet meer wilt. Dat hoort er allemaal bij.

Vasthouden aan een wereld die snel verdwijnt is geen optie. Hoe het wél moet staat nog niet in managementboeken beschreven – dat gaan we met zijn allen uitvinden. En dat is een spannend avontuur. Onze gouden tip: zoek gelijkgestemden om mee te werken (maar wel in een grote diversiteit) en polijst je visie en aanpak aan je critici.

Balans & verbinding: bruggen bouwen

Als je alles samenvat, blijkt dat alles om één ding draait: het herstellen van de balans en de verbinding. Die moeten we terug zien te vinden. Er zijn zoveel verbroken verbindingen. Bijvoorbeeld die tussen:

Mensen binnen en buiten het onderwijs
‘Hoger’ en ‘lager’ in de maatschappij
Pioniers en traditionelen
Snelheid en zorgvuldigheid
Wetenschap en intuïtie
Vertrouwen en verantwoording
Hiërarchie en ecosysteem

Het herstellen van balans en verbindingen kan alleen gebeuren als alle partijen begrip voor elkaar opbrengen. Als we geen beschuldigende vinger meer naar elkaar wijzen of elkaar wantrouwen – maar gezamenlijk zoeken naar een gewenst punt op de horizon, en daar vervolgens gezamenlijk naartoe werken.

Bruggen bouwen dus.

Wij als œ Operation Education, als United4Education en aangesloten organisaties committeren ons aan het bouwen van bruggen. Dat is wat ons bindt.
Doe je mee? Welke brug bouw jij?

Tot slot

Ik kijk met voldoening en trots terug op het afgelopen jaar en kan niet wachten tot alles wat ik, de ambassadeurs van œ Operation Education en al die andere mensen met zo veel mensen aan het bouwen zijn het levenslicht zal zien. Ik hoor graag hoe ik verder nog een bijdrage kan leveren aan het in beweging brengen van het onderwijssysteem – en hoe we met zijn allen de transitie kunnen versnellen!

En tot slot wens ik eenieder heel fijne dagen samen met je dierbaren. Op naar 2015!

Tags: