œ Operation Education

If not now, then when? If not us, then who?

Ons onderwijs heeft een nieuw verhaal nodig – net als onze samenleving, waarin het onderwijs een sleutelrol heeft. Met onze huidige systemen doen we de mens, de natuur, de planeet tekort. We leven in een tijd waarin we met elkaar op zoek gaan naar nieuwe antwoorden, in lijn met de kennis, inzichten en het bewustzijn dat we nu hebben.

Wij beseffen dat wijzelf – ouders, leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders en anderen in en om het onderwijs – zelf die verandering moeten zijn, die we graag willen zien in de wereld, in ons onderwijs. We gaan op pad. Ieder van ons op zich en wij samen met en voor elkaar.

Wij zijn œ Operation Education.

In œ Ecosysteem Zoomt duiken we samen de diepte in, op weg naar een nieuw paradigma in onze samenleving, in ons onderwijs. We gaan op ontdekkingsreis naar onderwijs waar het mens-zijn weer centraal staat. Onderwijs waarin niet welvaart en ‘hoger is beter’ voorop staat, maar onderwijs dat verbinding voorop stelt, recht doet aan diversiteit, uitgaat van verschillen en waarbij ieders welzijn het hoogste doel is – inclusief dat van de planeet. Onderwijs dat ons uitnodigt al onze kwaliteiten en ons hele potentieel te ontwikkelen.

Expeditie Leiderschap is het traject voor formele en informele leiders in onderwijs en ontwikkeling, die zelf de verandering willen gaan zijn die ze willen zien in de wereld. Leiders in uiteenlopende rollen en functies die zich committeren aan de transformatie in hun organisatie, school of leeromgeving. Leiders die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift in het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject.

Beweging binnen jouw organisatie begint bij het stellen van fundamentele vragen, het ontdekken van persoonlijke antwoorden en het formuleren van een heldere visie op een eigen en unieke invulling van onderwijs & ontwikkeling. Waarom doe we de dingen zoals we ze doen? Wat is eigenlijk de bedoeling? Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen stellen, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse leersystemen vormgeven. Lees hier hoe wij dit proces kunnen faciliteren.

We leven in tijden van grote uitdagingen – maar ook van grote mogelijkheden. We zijn op zoek naar nieuwe manieren om naar onderwijs en ontwikkeling te kijken en dit met elkaar anders te organiseren. We zullen de antwoorden alleen niet vinden binnen het huidige systeem. De afgelopen maanden legden namelijk ook een dieperliggend vraagstuk bloot: het systeem doet mensen tekort. Wij zijn op zoek naar een systeem waarin de mens weer centraal staat. Daarvoor moeten we terug naar de vraag: Waarom doen we wat we doen? Wat is de bedoeling van onderwijs? Wat is echt belangrijk om te leren in het licht van wat we inmiddels weten? Welke rol spelen wij in het leven van kinderen en welke rol hebben wij in het geheel?

Lees verder…

We zijn leiders in onderwijs & ontwikkeling die samen vorm geven aan de transitie in onze scholen én in de samenleving. Als pioniers leren we van elkaar, delen kennis en inzichten, creëren ruimte om te exploreren, verkennen de grenzen van het huidige systeem, verdiepen samen ons leiderschap en bouwen aan het onderwijs van de toekomst waarbij we streven naar de ontwikkeling van ieders unieke potentieel. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor de transformatie die daarvoor nodig is. Lees meer over œ en sluit je aan!

Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, de voordelen, de nadelen en de mogelijke alternatieven. De inzichten in dit boek geven duiding, context en taal aan het onderbuikgevoel dat bij veel mensen leeft: is dit onderwijssysteem nog wel het juiste? Alleen als we helder hebben wat precies de bedoeling is en met welke bril we willen kijken, kunnen we het huidige systeem doorzien, opnieuw waarderen wat werkt en loslaten wat niet meer past.

Be the change you want to see

Transformeren van het onderwijs, van je omgeving, vraagt allereerst om persoonlijke transformatie; het bekende loslaten, vol vertrouwen in het ‘niet weten’ stappen, keuzes maken vanuit je hart, je pad gaan lopen, voorleven, zelf tot volle bloei komen. Alleen zo ontwikkel je een duurzame visie.